Danny hoctor - new dimensions in dance


In twee betreklik onlangse beslissings van die EHRM 9 vind hierdie beginsel ? verdere toepassing. Die vraag ontstaan in watter mate artikel 8 EVRM-beskerming verleen aan “intended family life”, oftewel “beoogde gesinslewe”, vir sover dit betrekking het op die ongetroude biologiese vader se reg op kontak met sy kind 10 in gevalle waar die feit dat “gesinslewe” tussen die biologiese vader en sy kind nie voldoende gevestig het nie, nie aan enige versuim van die biologiese vader toegeskryf kan word nie, maar aan wetgewing of die optrede van die moeder. Dit kom byvoorbeeld voor in die situasie waar die moeder ten tye van die geboorte van die kind getroud is met ’n ander man as die biologiese vader (verwekker) en eersgenoemde gevolglik die juridiese vader vanweë die werking van die vermoede van vaderskap is. 11 Dit gebeur dikwels dat die moeder en haar eggenoot die biologiese vader kontak met die kind weier omrede dit inbreuk sou maak op die bestaande gesinslewe tussen juridiese vader (eggenoot), moeder en kind.

Citation Date Parties; 5 Mass. App. Ct. 1: January 3, 1977: NEWTON HOUSING AUTHORITY, third-party plaintiff, vs. CUMBERLAND CONSTRUCTION CO. INC. …

Today we are seeing the results, our schools are in desperate need of "basic" repairs to the cost of $55 million!  The repairs they are asking for will just take care of top priority needs only. 


Danny Hoctor - New Dimensions In DanceDanny Hoctor - New Dimensions In DanceDanny Hoctor - New Dimensions In Dance

ulpzl.storybookcruises.us